De Vreedzame School 2018

Wat is De Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
et beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen,
n waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Nieuwsbrieven voor de ouders m.b.t. tot de blokken zijn te vinden in het menu onder Informatie

Leerlingparticipatie

Een belangrijke pijler van De Vreedzame School is leerlingparticipatie, waarbij we ons richten op vergroting van de actieve betrokkenheid van leerlingen in de klas en in de school. Hiermee willen we kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. We reiken verschillende mogelijkheden aan om leerlingen bij allerlei activiteiten en onderwerpen te betrekken en meer taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school te geven. Dit begint al bij het begin van het schooljaar waar kinderen met elkaar op zoek gaan naar wat er binnen de groep moet gebeuren om alles goed te laten verlopen. Vervolgens worden de taken die bedacht zijn onder de kinderen of groepjes kinderen verdeeld.

Verder kunt u denken aan vormen van leerlingparticipatie als:
• Gemeenschapstaken in de school u kunt hierbij denken aan klas overstijgende taken.Naast leerlingmediatie wordt onderzocht welke andere vormen van participatie (waarbij bijvoorbeeld oudere leerlingen jongere leerlingen helpen) ingevoerd kunnen worden.
• Gemeenschapstaken in de buurt
Als leerlingen eraan gewend zijn om de verantwoordelijkheid voor taken in de klas en in de school op zich te nemen, dan kunnen ze hun verantwoordelijkheid ook uitbreiden naar de directe omgeving van de school: een bijdrage aan de buurt.
• Commissies in de klas
Een andere mogelijkheid om participatie van leerlingen structureel vorm te geven is het invoeren van commissies in de klas. Na een basisles wordt samen met de groep onderzocht aan welke commissies behoefte is, of waar belangstelling voor is. Mogelijke commissies zijn o.a.: een feestcommissie, een lokaalcommissie, een zorgcommissie.
• Commissies in de school
Ook het instellen van een klasoverstijgende commissie met vertegenwoordigers uit de groepen is mogelijk. Hiermee kan tegelijkertijd, naast het werken aan leerlingparticipatie, een belangrijk democratisch principe (vertegenwoordiging van een achterban) op een betekenisvolle wijze worden toegepast. Ook hier zijn weer allerlei mogelijkheden: een pleincommissie, een feestcommissie, een veiligheidscommissie, een crea-commissie, etc..
• Verkiezingen voor de (school)commissie
Bij het in het leven roepen van een (klasoverstijgende) commissie kan een verkiezingsproject voor de klas of de hele school georganiseerd worden, om zo te komen tot de oprichting van een dergelijke commissie. Zo’n verkiezing gaat gepaard met campagne voeren, kandidatenlijsten, een stembureau, e.d. Hetzelfde kan in het klein ook in de klas plaatsvinden.

Ouders

Natuurlijk is de opvoeding het domein van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat die werelden, school en thuis, niet teveel van elkaar gescheiden zijn. Daarom is in De Vreedzame School volop aandacht voor ouders.

Ouderavond en workshop
In het eerste invoeringsjaar wordt een informatieve ouderavond over De Vreedzame School georganiseerd. Het doel hiervan is het geven van voorlichting over De Vreedzame School, én het betrekken van de ouders bij dit programma. Hoe beter de ouders zijn geïnformeerd, en hoe meer ze de principes van De Vreedzame School onderschrijven, hoe beter ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden en attitudes.

Ouders betrekken
Tijdens de invoering gaat de aandacht voortdurend uit naar hoe de school de ouders verder kan informeren over De Vreedzame School. Zo is er een nieuwsbrief per lesblok om ouders op de hoogte te brengen van de inhoud van het blok. Daarnaast zijn er Kletskaarten die met de kinderen mee naar huis gaan om ouders met hun kind in gesprek te brengen over de inhoud van het lesblok. Ook zijn ouders aanwezig bij belangrijke ‘Vreedzame School-momenten’, zoals de uitreiking van de mediatordiploma’s, e.d. En in de lesmappen worden geregeld suggesties gegeven om ouders te betrekken bij de inhoud van de lessen.