0512-541533
Visie

Visie

Visie

Visie

1. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en collega’s en leggen de focus op het geven van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten: we doen wat werkt!
2. We werken met een beredeneerd en uitdagend onderwijs aanbod waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen leerlingen. Het team denkt in kansen en heeft hoge verwachtingen van kinderen en van elkaar.
3. We werken bewust in heterogene groepen om kinderen gelijke kansen te geven en het samen werken en samen leren te stimuleren.
4. Wij zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat waarbinnen onze leerlingen zich veilig weten. We stimuleren hun sociaal emotionele ontwikkeling door o.a. gebruik te maken van de methode De Vreedzame School.
5. We werken vanuit de visie van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. De leerkrachten passen hun handelen aan naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen, binnen de mogelijkheden van de groep/ school.
6. We betrekken leerlingen bij hun eigen leerproces waarbij de focus ligt op de basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen. We stimuleren autonomie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen, passend bij hun mogelijkheden.
7. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de (leer) ontwikkeling van hun kind; ouders en school tonen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
8. We zijn een professionele lerende organisatie waarbij we met en van elkaar leren.