0512-541533
Plaatsing SBO

Plaatsing SBO

Plaatsing SBO

Plaatsing SBO

De leerlingen van de school komen uit de gemeenten Smallingerland, een deel van Tytsjerksteradiel, Dantumadeel, Kollumerland en Achtkarspelen.

De medewerkers van het Preventie Adviesteam (PAT) ondersteunen (wanneer nodig) IB-ers, directeuren en leerkrachten, zodat zij in staat zijn de leerlingen op een passende wijze onderwijs te bieden. Zij adviseren welke vorm van ondersteuning noodzakelijk is om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Wanneer de school, waar de leerling onderwijs volgt, ook met extra ondersteuning niet het juiste onderwijs kan geven aan de leerling, zal de school na overleg met de ouders op zoek gaan naar een andere school. De scholen maken onderlinge afspraken en kunnen de hulp inroepen van de medewerkers van het PAT. Per 1 augustus 2018 is de toeleiding van leerlingen naar een SBO school op provinciaal niveau geregeld. De Commissie van Advies (CVA) valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Deze commissie bepaalt, op aanvraag van de school en ouders, of plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Dit betekent dat de leerling nooit rechtstreeks bij de school kan worden aangemeld, maar dat dit altijd via de commissie van advies moet. De directeur van het SWV Passend onderwijs Friesland is Ludo Abbink en secretaris van de CVA is mevrouw Syberta Bomans.

Intake.
Indien de Commissie van Advies een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft afgegeven, neemt de school contact met u op. Bij toelating tot het SBO wordt een intakeprocedure gevolgd. Dit betekent o.a. dat de ouders (en soms de leerling) worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de interne begeleider. Tijdens dit gesprek wordt ook de datum van plaatsing afgesproken. Er wordt voor elke nieuwe leerling een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Zonder toelaatbaarheidsverklaring is plaatsing op het SBO niet mogelijk.

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan persoonlijk advies?
Neem dan contact op met het steunpunt voor informatie en advies:

Telefoon: 06 – 40 04 86 44
E-mail: s.bomas@swvfriesland.nl

Website: https://www.swvfriesland.nl/

Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland

Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden